VHZ-DIS - Vodní díla a vodohospodářské stavby

Máme vlastní projekční oddělení

Na přání zákazníka navrhujeme technologická řešení od nejmenších vodohospodářských objektů až po největší technologické celky. Umíme zajistit vše - od studie až po realizační dokumentaci. U jednodušších instalací formou jednostupňové dokumentace, u složitějších pak kompletní škálou projekčních kroků – dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro stavební povolení (sloučenou dokumentaci DUR + DSP), zadávací dokumentaci, realizační dokumentaci (dokumentaci pro provádění stavby) i dokumentaci skutečných stavů. Máme zkušenosti i s realizaceí formou „na klíč“ (FIDIC - Yellow Book), kdy jsou zadány pouze vstupní parametry, požadovaný výstup a my zpracujeme návrh, příslušnou projektovou dokumentaci a akci zrealizujeme i garantujeme.

 

Vypracování provozního řádu

Provozní řád  vodního díla (čistírny odpadních vod, úpravny vody, příp. jejich dílčích objektů) představuje soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a udržbu objektů a zařízení daného vodního díla. Provozní řády jsou zpracovávány v souladu  s vyhláškou, která stanovuje náležitosti manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, a vycházejí ze zpracované projektové dokumentace a průvodné technické dokumentace jednotlivých zařízení vodního díla.  

Vypracování havarijního plánu (plánu opatření pro případ havárie)

Povinnost vyypracovat havarijní plán je stanovena legislativně (vodní zákon), a to pro každého uživatele, který  zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. Havarijní plány jsou zpracovávány v souladu s vyhláškou, která stanovje náležitosti nákladání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 


Pokud máte zájem o projektovou dokumentaci, kontaktujte

Ing. Martin Halámek

Vedoucí projekce strojní

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Osobní údaje a cookies.

Nastavení cookies